HomeHiratsuka Award

Hiratsuka Award

Record of the Hiratsuka Award Winners and Their Works

1st Setsuo Nishino (University of Tokyo)
“Indonesia no Isuramu Kyoiku”
(Islamic Education in Indonesia)
Tokyo: Keiso-Shobo, 1990 At 27th annual conference in July,1991.
2nd Yuko Nakazono* (Graduate Student, University of Tsukuba)
“Taikoku ni okeru shikiji Kyoiku no Tokushitsu to Mondaiten;
Kittpen Seisaku no Bunseki o toshite”
(Features and Problems of Literacy Education in Thailand; Analysis of Khit-Pen Policy)
(Society's Bulletin, No. 17, 1991) At 28th annual conference in June, 1992.
3rd Manami Nagaoka* (Graduate Student, Kyushu University)
“Malaysia Ryugakusei no Nihon Ryugaku Sentaku Doki”
(Motivation of Malaysian Students for Study in Japan)
(Society's Bulletin, No. 18, 1992) At 29th annual conference in June, 1993.
4th Takahiro Kondo (Tokyo Gakugei University)
Doitsu Gendaishi to Kokusai Kyokasho Kaizen; Post-Kokumin Kokka no Rekishi Ishiki
(Contemporary History in History Textbooks in Germany and History Textbooks in contemporary History of Germany:
Textbook Improvement Activities between Germany and Its Neighboring Countries
)
University of Nagoya Press, 1993 At 30th annual conference in July, 1994.
5th Yoshikazu Ogawa* (Graduate Student, Nagoya University)
“Chugoku ni okeru Shosu Minzoku Koto Kyoiku Seisaku; Yugu to Tosei no Mekanizumu
("Chinese Higher Education Policy for Minorities; The Mechanism of “Preference” and “Control”)
(Society's Bulletin, No. 20, 1994) At 31st annual conference in July, 1995.
6th Mina Hattori* (Graduate Student, Nagoya University)
“Joshi Isuramu Kyoiku ni okeru Kindaisei no Soshutu to Tenkai; Indonesia Nishi Smatra-shu no Case Study”
(The Creation and Development of the Concept of "Modernity" in Women’s Islamic Education;
A Case Study of “Madrasah” Diniyyah Puteri in West-Sumatra
)
(Society's Bulletin, No. 21, 1995) At 32nd annual conference in June, 1996.
7th Koro Suzuki* (Graduate Student, University of Tsukuba)
“Sengo Thai ni mirareru Kajinkei Gakko no Tokushitu; Kokumin Sogo Seisaku tono Kanren o Chushin toshite”
(Characteristics of Chinese Schools in Thailand after World War II;
With an Emphasis on Their Relation to the National Integration Policy
)
(Society's Bulletin, No. 22, 1996) At 33rd annual conference in May, 1997.
8th Yuji Hirata (Graduate Student, Hiroshima University)
“Kyoiku Chokugo Kokusai Kankeishi no Kenkyu; Kantei Honyaku Kyoiku Chokugo o Chushin tosite”
(The Imperial Rescript on Education in International Perspective)
Kazama Shobo, 1997 At 34th annual conference in July, 1998.
9th Hisao Takekuma (Kyushu University)
Malaysia no Minzoku Kyoiku Seido Kenkyu
(Ethnic Education System in Malaysia)
Kyushu University Press, 1998 At 35th annual conference in June, 1999.
10th Makoto Ichikawa (Rikkyo University)
Philippine no Kokyoiku to Shukyo; Seiritu to Tenkai Katei
(Public Education and Religion in the Philippines; Its Establishment and Development Process)
Toshindo, 1999 At 36th annual conference in July, 2000.
11th Miki Sugimura
Malaysia no Kyoiku Seisaku to Minority; Kokumin Togo no naka no Kajin Gakko
(ducational Policy and the Minority in Malaysia; Chinese Schools under Policy of National Integration)
University of Tokyo Press, 2000 At 37th annual conference in June, 2001.
11th Minoru Morishita* (Tokyo University of Mercantile Marine)
“Thai ni okeru Zenki Chuto Kyoiku Kikai Kakuju-go no Noson Jido no Shinro Sentaku; Noson ni okeru Gakko no Tayoka o Chusin toshite”
(Course Choice of Rural Primary School Students after the Expansion of Educational Opportunity at the Level of Lower Secondary Education in Thailand; Centered on the Diversification of Schools in Rural Areas)
(Society's Bulletin, No. 26, 2000) At 37th annual conference in June, 2001.
12th Mina Hattori (Gifu Shotoku Gakuen University)
Indonesia no Kindai Joshi Kyoiku; Isuramu Kaikaku Undo no nakano Josei
(Modern Women's Education in Indonesia; Women in the Islamic Reform Movement)
Keiso Shobo, 2001 At 38th annual conference in June, 2002.
13th No awardee
14th Kazuhiro Sugimoto (Hiroshima University)
Sengo Australia no Koto Kyoiku Kaikaku Kenkyu
(Higher Education Reform in Post-War Australia)
Toshindo, 2003 At 40th annual conference in June, 2004
15th Miki Inui (Research Fellow of JSPS)
Laos Shousu Minzoku no Kyoiku Mondai
(Educationlal Problems of Minoriy Groups in Laos)
Akashi Shoten, 2004 At 41st annual conference in June, 2005
16th Masahiro Chikada (Nagoya University)
Kindai Vietnam Koutou Kyouiku no Seisakushi
(Contemporary Higher Education in Vietnam: The impact of Foreign Educational Models)
Taga Shuppan, 2005 At 42nd annual conference in June, 2006
17th No awardee
18th Tatsuya Kusakabe (Kyusyu University)
Bangladesh Nouson no Syotou Kyouiku Seido Juyou
(The acceptance of primary education system in rural areas of Bangladesh)
Toshindo, 2007 At 44th annual conference in June, 2008
19th Akiko Kamogawa (Waseda University)
Malaysia Seinenki Josei no Shinro Keisei
(Career Development of Adolescent Females in Malaysia)
Toshindo, 2008 At 45th annual conference in June, 2009
20th Hiromi Uemura (Aichi Shukutoku University)
Chugoku ni okeru “Nominkoshijyo” no Kyoikukikai ni kansuru Seido to Jittai
(The problem of Nong-min-gong children's educational opportunity in China)
Kazama Shobo, 2009 At 46th annual conference in June, 2010
21st No awardee
22nd Hiroyuki Ishikawa (Kio University)
Kankoku no Saino Kyoiku Seido; sono Kozo to Kino
(The Gifted Education System in Korea : the Structure and Functions)
Toshindo, 2011 At 48th annual conference in June, 2012
23rd Hitoshi Sato (Fukuoka University)
Gendai Beikoku ni okeru Kyoin Yosei Hyoka Seido no Kenkyu: Accreditation no Tenkai Katei
(The Accreditation System of Teacher Preparation in the United States : An Analysis of Development Process)
Taga Shuppan, 2012 At 49th annual conference in July, 2013
24th Wu Xiaoyan (Nagoya Management Junior College)
Kaikaku Kaihogo Chugoku no Aikoku Kyoiku: Syakai no Kindaika to Tokuiku no Kino o megutte
(Patriotism Education in China under the Economic Reform Policy:
Concerning social modernization and the functions of the moral education
)
University Education Press, 2013 At 50th annual conference in July, 2014
25th Hiroko Kushimoto (International Islamic University of Malaysia)
Henyo-suru Islam no Manabi no Bunka: Malyasia Islam Syakai to Kindai Gakko Kyoiku
(Transforming culture of Islamic learning: Muslim society in Malaysia and the modern schooling)
Nakanishiya Shuppan, 2014 At 51st annual conference in June, 2015
26th No awardee
ページトップへ
Copyright (C) Japan Comparative Education Society, All Rights Reserved, 2001-2016.